LK KREDIT – VYUŽIJTE VÝHOD NÁKUPU V PRODEJNÍ GALERII LOS KACHLOS HOME VINOHRADSKÁ 41

Každý zákazník, který v prodejní galerii Los Kachlos HOME v Praze na Vinohradské ulici č. 41 uskuteční nákup v hodnotě nad 10.000,- Kč bez DPH, má nárok na slevový kupón za 1,- Kč bez DPH. (V případě, že zákazník tento kupón odmítne, nebude mu poskytnut ani účtován.) Tento kupón opravňuje jeho držitele k uplatnění nároku na slevu z dalšího nákupu, a to ve výši 5 % z ceny původního nákupu bez DPH. Konkrétní (absolutní) částka slevy je vždy uvedena na poskytnutém kupónu a tato částka se odečte od ceny bez DPH nového nákupu. Podmínkou je, že původní nákup bude uhrazen v termínu splatnosti a řádně dle podmínek smlouvy a že zbývající částka k úhradě u nového nákupu musí po uplatnění slevy činit minimálně 1.000,- Kč bez DPH. Zároveň tento slevový kupón nesmí být použit na částečnou úhradu probíhající zakázky, ani na nákup zboží anebo služby se k ní přímo vztahující.

Konkrétní slevový kupón lze uplatnit jen jednou. Pokud částka na slevovém kupónu převýší uplatnitelnou výši slevy, tj. pokud by zbývající částka k úhradě klesla pod uvedený limit, bude celková výše slevy ponížena tak, aby bylo dodrženo pravidlo minimální částky k úhradě. Nevyčerpanou část slevy již není možno dále uplatnit. Platnost slevového kupónu je 12 měsíců ode dne vystavení. Slevový kupón je přenosný a lze jej využít nejdříve následující den po úplném uhrazení původního nákupu, na nějž byl tento kupón vystaven. Pokud nebude původní nákup uhrazen v termínu splatnosti a řádně dle podmínek smlouvy, pozbývá slevový kupón platnosti, přičemž zákazník nemá nárok na vrácení jeho pořizovací ceny. Dnem úhrady je přijetí finančních prostředků na účtu Los Kachlos s.r.o. nebo na pokladně prodejní galerie Los Kachlos HOME.

Číslo slevového kupónu je totožné s číslem faktury vztahující se k původnímu nákupu. Slevový kupón bez uvedení jeho čísla a data vystavení je neplatný. O oprávněnosti použití konkrétního kupónu rozhodují stanovení zaměstnanci společnosti Los Kachlos s.r.o. Los Kachlos s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit okruh sortimentu, u kterého nelze slevový kupón využít. V případě stornování původní faktury pozbývá platnosti také slevový kupón, při vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) k původní faktuře se ponižuje částka na slevovém kupónu o 5 % z výše dobropisované částky bez DPH. Při dodržení výše uvedených podmínek lze k jednomu nákupu využít více slevových kupónů, přičemž absolutní výše slevy se sčítá.

Los Kachlos HOME je maloobchodní prodejna společnosti Los Kachlos s.r.o.